Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A

                                                                                                              Ostrołęka, dnia 23 lipca 2019 r.

GBN.6820.4.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Myszyńca

o r z e k a m

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Wydmusy gm. Myszyniec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1852 o pow. 0,04 ha, stanowiącą drogę.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 13-02-2019 r. nr IN.GM.6824.2.2019 Burmistrz Myszyńca wystąpił  do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji uznającej za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1852 o pow. 0,04 ha, stanowiącej drogę położoną w obrębie ewidencyjnym Wydmusy gm. Myszyniec.

Zawiadomieniem z dnia 04-03-2019 r. Starosta Ostrołęcki powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez podanie treści zawiadomienia do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Wydmusy oraz wywieszenie treści zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Myszyńcu oraz w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni. Ponadto zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec i Powiatu Ostrołęckiego oraz w prasie lokalnej.

W trakcie prowadzonego postępowania, w wyznaczonym terminie jak również do dnia wydania niniejszej decyzji, do tut. organu nie wpłynęły żadne zastrzeżenia czy uwagi dotyczące uznania w/w działki za mienie gromadzkie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) starosta wydaje decyzje o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy oprócz wspólnot gruntowych (ust. 1) podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza

to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że działki nr 1852 położona we wsi Wydmusy gm. Myszyniec stanowiła drogę. W rejestrze ewidencyjnym z 1966 r. z założenia ewidencji gruntów działkę tę wpisano w jednostce rejestrowej G4, władający Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Warszawie.

Z wyjaśnień złożonych przez mieszkańca wsi Wydmusy na rozprawie administracyjnej w dniu 17-06-2019 r. wynika, że droga te istniała jeszcze przed założeniem ewidencji gruntów i korzystają z nich mieszkańcy wsi Wydmusy oraz mieszkańcy wsi sąsiednich.

Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, były ogólnodostępne służąc nie tylko lokalnej społeczności ale były do użytku dla wszystkich.

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2 jako nieruchomości o charakterze publicznym nie zostały zaliczone do wspólnot gruntowych. Należy zatem uznać, że w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. 5 lipca 1963 r. działka nr 1852 położona we wsi Wydmusy jako droga ogólnodostępna dla wszystkich stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25-01-1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139), dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło przedmiot własności państwowej w rozumieniu art. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia w życie stawy o samorządzie terytorialnym stracił moc m.in. art. 98 ustawy o radach narodowych, a mienie gminne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10-05-1990 r. Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) mieniem gminy, na obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy wojewoda wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania – w zakresie unormowanym ustawą. Organem właściwym do potwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania działki nr 1852 położonej we wsi Olszyny gm. Myszyniec, stanowiącej drogę za mienie gromadzkie, jako mającej charakter użyteczności publicznej przed 1963 r. i użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja niniejsza zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Myszyniec i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce okres 14 dni, zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej. Po upływie terminu ogłoszenia uważa się decyzję za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Otrzymują:

  1. Burmistrz Myszyńca
  2. Sołtys wsi Wydmusy gm. Myszyniec
  3. a/a

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16-11-2016 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                        

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:22, 23-07-2019
Data wygaśnięcia :10:22, 22-08-2019
Wyświetleń :43