Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O  ROZPRAWIE

ZAWIADOMIENIE O  ROZPRAWIE

GBN.6820.86.2018                                                                                           Ostrołęka, 05 grudnia  2018 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) z a w i a d a m i a m, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 293/2 o pow. 0,76 ha  położonej w miejscowości GÓRY gm. Goworowo.

W związku z tym wzywa się do udziału w niej wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 8.00 do 15.00.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Góry gm. Goworowo
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:40, 06-12-2018
Data wygaśnięcia :12:40, 05-01-2019
Wyświetleń :33