Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

GBN.6820.63.2018                                                                               Ostrołęka,  08 maja  2018 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 703) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 133 o pow. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ALEKSANDROWO gm. Lelis za mienie gromadzkie (gminne).

W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41   wew. 210.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Lelis

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez                                                                                   wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy                                                                                            na okres 14 dni oraz zwrot 1 egz. zawiadomienia do                                                                                     Starostwa Powiatowego w Ostrołęce z podaniem daty                                                                           publicznego ogłoszenia);  

  1. Sołtys wsi Aleksandrowo
  1. Lelis

(celem zapoznania mieszkańców wsi w sposób                                                                                     zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz zwrot                                                                                         1 egz. zawiadomienia do Starostwa Powiatowego                                                                                                     w Ostrołęce z podaniem daty publicznego ogłoszenia);

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:02, 09-05-2018
Data wygaśnięcia :12:02, 08-06-2018
Wyświetleń :55