Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

GBN.6820.85.2018                                                                                         Ostrołęka,  05  października 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703)  z a w i a d a m i a m, że  w dniu 05-10-2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek oznaczonych nr 709, 717/3, 717/4 o łącznej pow. 7,7250 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Obierwia gm. Lelis za mienie gromadzkie (wiejskie).

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 kpa na każdym etapie prowadzonego postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pok. 103b, w godzinach pracy Urzędu (tj. od 8.00 do 16.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

1/  Wójt Gminy Lelis

2/  Sołtys wsi Obierwia gm. Lelis

3/  a/a

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :20:54, 11-10-2018
Data wygaśnięcia :20:54, 10-11-2018
Wyświetleń :37