Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

GBN.6820.81.2018                                                                Ostrołęka,  06 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.)

  

                                         z a w i a d a m i a m

o wszczęciu  postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, w obrębie ewidencyjnym DYLEWO gm. Kadzidło.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

W związku z art. 10 § 1 Kpa informuję, że strony mogą na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

            Proszę o podanie niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło na okres 14 dni oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec oraz stronie internetowej Gminy Kadzidło.

Ponadto informuję, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu  (www.bip.powiatostrolecki.pl/ ) oraz portalu www.eostroleka.pl  .

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Kadzidło
  2. Sołtysi wsi Dylewo
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:49, 07-06-2018
Data wygaśnięcia :09:49, 07-07-2018
Wyświetleń :58