Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   OSTROŁĘCKIEGO

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   OSTROŁĘCKIEGO

GBN.6740.1.2.2018                                                                                  Ostrołęka 12 lutego 2018r.

  

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1257)

                                                                zawiadamiam

że na wniosek z dnia 08.01.2018r. (data wpływu do urzędu), uzupełniony w dniu 05.02.2018r.
(data wpływu do urzędu) Wójta Gminy Olszewo-Borki wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Rozbudowa Drogi Gminnej w miejscowości Grabowo – droga Bobinkowska

relacja Grabowo - Kordowo na odc. od km 0+000 do km 0+423,25”.

Teren planowanej inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

- 171/5, 147/10, 172/4, 148/1, 173/5, 107/3, 108/1, 174/5, 228, 176/3, 110/3, 111/1, 177/1, 113/1, 178/1, 114/1, 179/1, 116/1, 180/1, 118/1, 182/1, 119/1, 183/1, 120/1, 184/1, 121/1, 185/1, 186/1, 122/1, 175, 181, 117, 109/1 w obrębie ewidencyjnym Grabowo gm. Olszewo-Borki.

      Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać
się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale
Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (8ºº-16ºº),
w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszewo-Borki i tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl
oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:29, 12-02-2018
Data wygaśnięcia :12:29, 14-03-2018
Wyświetleń :69