Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

Nabór na Stanowisko Dyrektora Wydziału Oświaty

Nabór na Stanowisko Dyrektora Wydziału Oświaty

Ostrołęka, 2018-10-29

 

ORM.2110.10.2018            

 

Urząd Miasta Ostrołęki

Plac Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Prezydent Miasta Ostrołęki

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Dyrektora Wydziału Oświaty

w Urzędzie Miasta Ostrołęki

 

1) Określenie wymagań.

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 3. Wykształcenie: wyższe, kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie, prawo, pedagogika lub inne pokrewne do wymienionych podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat , w tym 3 lata na stanowisku urzędniczym.

 

Wymagania dodatkowe:

    znajomość regulacji prawnych z zakresu:

 

 1. kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. ustawy o ochronie danych osobowych,
 3. ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
 4. ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. ustawy o systemie oświaty,
 6. ustawy Karta Nauczyciela,
 7. ustawy o systemie informacji oświatowej,
 8. rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

 

  Wymagane cechy osobowe:

   sumienność i rzetelność, bezstronność,  odpowiedzialność,  komunikatywność, kreatywność, empatia.

 

    Wymagane umiejętności:

    praktyczna obsługa komputera oraz aplikacji dotyczących spraw organizacyjnych i administracyjnych z obszaru gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych dotyczących oświaty.

 

2) Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 1. kierowanie Wydziałem zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
  i   Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Oświaty,
 2. prawidłowe zorganizowanie pracy Wydziału i równomierny podział obowiązków pomiędzy poszczególne stanowiska pracy,
 3. sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników Wydziału,
 4. informowanie pracowników Wydziału o nowych unormowaniach prawnych i obowiązkach z nich wynikających,
 5. organizowanie okresowych spotkań z pracownikami Wydziału na temat zadań oraz terminów i sposobu ich wykonywania,
 6. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wydziału dyscypliny pracy, przepisów prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnej,
 7. nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału,
 8. prowadzenie kontroli wstępnej i bieżącej,
 9. przestrzeganie zasad gospodarności i oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych oraz gospodarki środkami materialnymi,
 10. koordynowanie zadań Wydziału w zakresie realizacji strategii oświatowej,
 11. reprezentowanie Miasta Ostrołęki na uroczystościach.

 

3) Informacja o warunkach pracy:

 1. praca wykonywana w budynku Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen J. Bema 1 ( budynek nie wyposażony w windę),
 2. pomieszczenie biurowe dostosowane i wyposażone do potrzeb wynikających z zakresu wykonywanych zadań,
 3. warunki pracy zapewniające indywidualne poczucie komfortu pracy przy wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska,
 4. samodzielność,
 5. decyzyjność,
 6. ukierunkowanie na realizację zadań przypisanych do stanowiska pracy,
 7. częsty kontakt z interesantami,
 8. stanowisko pracy związane z obsługą komputera w czasie przekraczającym

       50% wymiaru zatrudnienia.

 

4) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

    W miesiącu  wrześniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

5) Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy:

 1. CV, list motywacyjny .
 2. 2Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 3.   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .
 4. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz  dokumenty potwierdzające pracę na stanowisku urzędniczym.

          W przypadku pozostawania  w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty, potwierdzające  staż pracy oraz pracę na stanowisku urzędniczym.

 1.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wg. załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze .
 3. Wykaz załączonych dokumentów.

          Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić  dane osoby składającej ofertę jak imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór.

 

6) Inne informacje:

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

7) Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie kompletu wymaganych dokumentów  wskazanych 
w pkt. 5 ogłoszenia do dnia 9 listopada 2018r.w  Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce, przy Pl. Gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą  pocztową.

 

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

 

Prezydent Miasta

Janusz Kotowski

Link do ogłoszenia w BIP.

Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:44, 17-01-2019
Data wygaśnięcia :11:32, 09-11-2018
Wyświetleń :611