Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA

DECYZJA

Ostrołęka, 08 stycznia 2019 r.

GBN.6820.79.2018

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Troszyn

o r z e k a m

o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 672/7 o pow. 0,1327 ha, położonej w miejscowości Troszyn gm. Troszyn.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2018 r. nr UG.6822.1.2018.AZ Wójt Gminy Troszyn wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji uznającej za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 672/7 o pow. 0,1327 ha, położona w miejscowości Troszyn gm. Troszyn.

Zawiadomieniem z dnia 03-07-2018 r. Starosta Ostrołęcki powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez podanie treści zawiadomienia do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Troszyn oraz wywieszenie treści zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Troszynie oraz w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni. Ponadto zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i Powiatu Ostrołęckiego oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29-06-1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 703), zwanej dalej ustawą, Starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 i 3, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie.

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy oprócz wspólnot gruntowych (ust. 1) podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

W trakcie prowadzonego postępowania, w wyznaczonym terminie jak również do dnia wydania niniejszej decyzji, do tut. organu nie wpłynęły żadne zastrzeżenia ani uwagi dotyczące uznania w/w działki za mienie gromadzkie.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, co następuje:

Działka nr 672/7 o pow. 0,1327 ha położona we wsi Troszyn gm. Troszyn posiada nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków władającym działką jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” . W ewidencji nie ma zapisu o istnieniu dokumentu prawnego potwierdzającego uznanie przedmiotowej nieruchomości za wspólnotę gruntową.

W protokole ustalenia stanu władania gruntami z 1965 r. na obszarze wsi Troszyn, poz. 191 wpisano – działka nr 600, władający: „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Troszynie”.

W rejestrze ewidencji gruntów z 1968 r. dla obrębu Troszyn działka nr 600 o pow. 1,86 ha ujawniona została w jednostce rejestrowej G1, jako władający – Związek Gminnych Spółdzielni Rolniczych.

Przy ustalaniu, czy przedmiotowe grunty stanowiły wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, znaczący jest fakt, czy nieruchomości te służyły określonej grupie osób lub czy były ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców danej miejscowości.

Z wyjaśnień złożonych na rozprawie administracyjnej w dniu 22.11.2018 r. przez pracownika Urzędu Gminy w Troszynie wynika, że działka obecnie oznaczona nr 672/7, stanowi cześć większej działki, poprzednio oznaczonej nr 600. Przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych cała działka była użytkowana przez mieszkańców wsi jako tzw. „mienie ogólne” – tzw. „piaskownia”. Mieszkańcy korzystali z tej działki poprzez kopanie piasku na własne potrzeby oraz do utwardzania dróg. Na części tej działki mieszkańcy wsi Troszyn składowali płody rolne (ziemniaki, buraki). Ponadto część tej działki zajmowało targowisko wiejskie (pobierane były opłaty „kopytkowe”). W latach 1965-1968 działka przeszła w użytkowanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Troszynie. W latach 80-tych działka została podzielona na mniejsze działki, na których postały: szkoła, droga publiczna, strzelnica. W 1990 r. na mocy ustawy uległa likwidacji GS „SCh” w Troszynie, budynek po GS-ie został sprzedany osobom fizycznym. Działka nr 672/6 uległa zasiedzeniu. Działka nr 672/7 przylega bezpośrednio do działek, na których znajduje się cmentarz, hala sportowa, strzelnica. Gmina planuje wykorzystanie tej działki m.in. pod przedłużenie istniejącej już drogi publicznej oraz rozbudowę obiektów publicznych.

Z powyższego jasno wynika, że na dzień wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. na 5 lipca 1963 r., z działki tej korzystali wszyscy mieszkańcy wsi – korzystali w sposób ogólnodostępny i według swoich indywidualnych potrzeb. Nie było natomiast grupy osób, która zarządzałaby opisaną działką. Stanowiła ona nieruchomość wiejską, ogólnodostępną, użytkowaną przez mieszkańców wsi jako tzw. mienie gromadzkie – wiejskie.

Należy zatem uznać, że działka nr 672/7 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej.

Materiał dowodowy zebrany w aktach sprawy daje zatem tut. organowi podstawę do stwierdzenia, że przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot przedmiotowych, działka ta była faktycznie użytkowana przez mieszkańców wsi jako mienie wiejskie, ogólnodostępne, tzw. mienie gromadzkie.

Wyjaśnić należy, że jeżeli będąca przedmiotem postępowania nieruchomość byłaby nieruchomością, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, to stanowiłaby wspólnotę gruntową, czyli współwłasność osób uprawnionych do udziału we wspólnocie. Jeżeli zaś zachodzą w sprawie przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że nieruchomość stanowi mienie gromadzkie (gminne), o którym mowa w art. 1 ust. 2 cyt. ustawy, to nieruchomość taka jako

mienie gromadzkie winna podlegać komunalizacji (stać się własnością gminy) w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie

terytorialnym i ustawę i pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), z zachowaniem jednakże praw mieszkańców wsi do użytkowania takiego mienia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania za mienie gromadzkie działki nr 672/7 o pow. 0,1327 ha położonej we wsi Troszyn gm. Troszyn, jako mającej charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi (tzw. mienie ogólne). Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja niniejsza zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce okres 14 dni, zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej. Po upływie terminu ogłoszenia uważa się decyzję za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Troszyn

  2. Sołtys wsi Troszyn

gm. Troszyn

  1. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:14, 10-01-2019
Data wygaśnięcia :17:14, 09-02-2019
Wyświetleń :60